Loscht fir Folklordanz ?
SchnupperProuwe sinn all Méindeg, owes um 20.00 Auer am Sous-Sol vun der Grondschoul zu Gasperech an der ROSSINI-Strooss oder an engem Sall bei der Beetbuerger Sporthaal

Genee Daten a Plaz stinn ėnner A G E N D A

Wou ? ---> HEI !

Google Maps fir de Navi ...