Loscht fir Folklordanz ?
SchnupperProuwe sinn all Dėnschdeg, owes um 20.00 Auer am Sous-Sol vun der Grondschoul zu Gasperech an der ROSSINI-Strooss.

Genee Date stinn ėnner A G E N D A

Wou ? ---> HEI !

Google Maps fir de Navi ...